Cjenovnik

Cjenovnik BiH

CIJENOVNIK

 1. VISOKI ROBAU -minimum —————————————1m2 bruto površine 750KM
 2. KLJUČ U RUKE -minimum —————————————-1m2 bruto površine 950KM

Gradnja u Banja Luci I okolini do 30 kilometara od Banja Luke

 1. VISOKI ROBAU -standard i KLJUČ U RUKE-standard -cijena zavisi od projekta I mjesta gradnje
 2. VISOKI ROBAU -standard-plus i KLJUČ U RUKE -standard-plus -cijena zavisi od projekta I mjesta gradnje
 3. KLJUČ U RUKE -(ville)MAXIMUM -cijena zavisi od projekta I mjesta gradnje

Kompletna montaža svih panela i elemenata gradnje navedenih u opisu pozicija radova (PONUDI).

Obračun i plaćanje se vrši po kvadratnom metru bruto površine objekta sa tačnim predmjerom po završetku radova.

Za sve druge eventalne dodatne radove ili izmjene u PONUDI Investitor i Izvođač se naknadno dogovaraju.

Napomena:

PONUDOM nisu obuhvaćeni radovi na izgradnji septičke jame, vodvodnog šahta i povezivanje istih sa objektom.

Obaveze investitora obezbjediti Vodu,Struju i Prilazni put

Rokovi isporuke Montazne kuće : 30 do 40 radnih dana od uplate Avansa.

Rok završetka svih radova: 50 do 80 radnih dana od početka montažnih radova.

U slučaju da je do kašnjenja u izvođenju radova nastalo uticajem vremenskih nepogoda kao što su obilne padavine (kiša i snijeg)  ili padom temperatura niže od 5 stepeni (zapisnik će se voditi u Građevinskom dnevniku) rokovi  izvođenja radova će se produžiti za onaj broj dana koliko je trajala privremena obustava, ili Izvođač radova uz saglasnost sa Investitorom pravi dodatni plan za daljnu saradnju i potpisuju Aneks dogovora.

GARANCIJA ZA KONSTRUKCIJU JE 40 GODINA, A ZA IZVEDENE ZANATSKE RADOVE 2 GODINE.

OSIGURANJE KUĆE GRATIS DVIJE GODINE (od:požara, udara groma,eksplozije,grada,pada letjelice,udara nepoznatog ili vlastitog motornog vozila,manifestacije i demostracije,izliva vode ili kanalizacije,lom stakla,provala i krađa)

UPUSTVO ZA SARADNJU

(uz obostrano prihvatanje)

Prvi informativni razgovor obavljen je telefonom ili elektronskom poštom.

Poslije dobijenih prvih podataka Izvođač radova ako je u mogućnosti objavljuje cijenu 1m2 gradnje Montažne kuće.

 1. Ako je kupac Montažne kuće zadovoljan cijenom i svom ostalom informacijom vezano za gradnju, Izvođač radova priprema Predugovor, Ponudu i crtež(tlocrt) za potpisivanje između Investitora i Izvođača.
 2. Poslije potpisivanja Predugovora i uplate novca(kapara) Izvođač radova počinje sa izradom projekta i 3D crteža.
 3. Sav proces izrade projekta i projektne dokumentacije biće uvezan između Investitora, Izvođača i Arhitekte.
 4. Sve izmjene u projektu moraju biti utvrđene između Investitora i Izvođača.
 5. Poslije utvrđenog projekta potpisuje se Ugovor i Ponuda(ako ima izmjena u crtežu).
 6. Ukoliko dođe do izmjena u projektu a koja dodatno povećava potrošnju materijala i cijenu rada doći će do povećanja vrijednosti gradnje Montažne kuće. 
 7. Investitor i Izvođač dodatno utvrđuju cijenu 1m2 gradnje Montažne kuće. 

Način plaćanja:

-Ugovaranje termina gradnje montažne kuće /PRDUGOVOR/

Kapara 10% od vrednosti ugovorenog posla ili približne vrijednosti utvrđene od strane Izvođača radova. 

Kapara je uračunata u cijenu Montažne kuće i iznosi _________________KM, a uplaćuje se ako Investitor nema namjeru potpisivati Ugovora roku od 10 dana.  

Na kaparu se primenjuju pravila o kapari kao odustanci propisana Zakonom o obligacionim odnosima RS.(član 83).

-Priprema i gradnja Montažne kuće 

 1. avans:- (narudžba kuće), 30%.
 2. druga rata:-na početku gradnje Montažne kuće (kućnog konstruktiva sa krovnim prekrivačem), 30%.
 3. treća rata: -na početku montaže vodovodnih i kanalizacijonih cijevi, elektromontažni radovi, PVC stolarije i fasadni radovi, montaže gipsanih ploča i t. d. 30%.
 4. četvrta rata: -na početku svih završnih radova predviđenih u Ponudi, 10%. 
 5. primopredaja Montažne kuće 0%.

Napomena:

Cijenom su obuhvaćeni svi radovi i materijali prema specifikaciji sa obračunatim PDV-m.